cedillas ایران آمریکا اسرائیل اسرائیل

cedillas: ایران آمریکا اسرائیل اسرائیل بین الملل اسرائیل نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل

گت بلاگز اخبار اجتماعی پایتخت کشور عزیزمان ایران و طلبکارانش

در حداقل يک سال اخير که سال پاياني دوره ١٢ساله محمدباقر قاليباف در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران بود، بارها اعضاي شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران درخواس

پایتخت کشور عزیزمان ایران و طلبکارانش

پایتخت کشور عزیزمان ایران و طلبکارانش

عبارات مهم : ایران

در حداقل يک سال اخير که سال پاياني دوره ١٢ساله محمدباقر قاليباف در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران بود، بارها اعضاي شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران درخواست کردند رقم دقيقي از مجموعه بدهي هاي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران داده شود؛ عددي که هيچ گاه به طور صريح و دقيق و قابل باور اعلام نشد. يکي از اعضا اين رقم را ٦٠ هزار ميليارد و ديگري ٢٤ هزار ميليارد و يکي ديگر ٤٠ هزار ميليارد اعلام کرد.

پایتخت کشور عزیزمان ایران و طلبکارانش

البته عدم اعلام دقيق بدهي ها نمي تواند دليلي بر نبود آنها باشد و به صدادرآمدن طلبکاران و پيمانکاران در تجمع هاي متعدد، اخباري که از بانک ها بيرون آمد و در نهايت اعتراض خاموش شهرونداني که سال هاست از شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران طلب دارند، بالاخره از گوشه اي بيرون مي زند و آشکار مي شود. بدهي ها را بايد پرداخت و چه بهتر که مسببان اين بدهي ها را پرداخت کنند و بروند.

بدهي هايي که محمدباقر قاليباف، شهردار تهران، در ١٢ سال گذشته به صورت تصاعدي بر شهر اضافه کرده هست، در هر دوره و هريک از بزنگاه هاي بررسي مالي مورد توجه و اعلام از سوي شورا قرار گرفته است ولی در هيچ يک از اين موارد رقم دقيق و قطعي اي را اعلام نکرده اند و درعين حال برنامه ريزي هايي که براي پرداخت اين بدهي ها در يک سال مالي پيش بيني مي شد، اجرائي نمي شدند.

در حداقل يک سال اخير که سال پاياني دوره ١٢ساله محمدباقر قاليباف در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران بود، بارها اعضاي شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران درخواس

شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوره سوم يکي از بيشترين موارد را راجع به اعلام و پيگيري بدهي هاي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران و شناسايي آنها داشت که البته چندان هم موفق نبود. به عنوان نمونه رسول خادم، رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر، در دوره سوم در جريان بررسي لايحه بودجه سال ۹۰ شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام بدهي هاي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال ۸۹ و سال هاي گذشته، تصريح کرد: مورد نیاز است برآورد دقيقي از ميزان بدهي هاي شهرداري در حال حاضر و نيز براي سال آينده داشته باشيم، چراکه ميزان بدهي شهرداري به پيمانکاران در سال ۸۹ بيش از هزارو صد ميليارد تومان بوده است که در همان سال ٨٩، نزديک به ۸۰۰ ميليارد تومان آن را در بودجه پيش بيني کرديم، ولی پيش بيني مي کنيم شهرداري در سال آينده هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به پيمانکاران بدهي داشته باشد.

رئيس کميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اعلام اينکه در بودجه سال آينده شهرداري بايد هزار ميليارد تومان براي پرداخت بدهي ها به پيمانکاران پيش بيني شود، خاطرنشان کرد: در ماه هاي ارديبهشت و خرداد گزارش هايي به شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مبني بر بالارفتن ميزان بدهي هاي پيمانکاران در روند اجراي پروژه هاي عمراني متوقف شده است و پرسشها آنها ارائه مي شود که اين گزارش ها حاکي از افزايش ميزان بدهي هاست. همچنين شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران با احتساب وام هاي دريافتي و وام بانک ABC، ٧٤٠ ميليارد تومان به بانک ها بدهي دارد و اين رقم به جز رقم بدهي مترو هست. خادم اضافه کرد: از اين رقم ۵۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۰ سررسيد قطعي دارد و شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تأکيد مي کند از اين رقم ۲۰۰ ميليارد تومان حتما در بودجه لحاظ شود و مابقي را به شکل جابه جايي در رديف اعتبارات تأمين کنيم. وي بيان كرد: متروي پایتخت کشور عزیزمان ایران در حال حاضر در پرداخت بدهي ها و فاينانس خود تأخيراتي داشته است و در حال حاضر اين بدهي به ۷۷۰ ميليارد تومان رسيده كه اين وام ها و بدهي ها هرساله مشمول جرائم درخور توجهي شده است و سير صعودي به خود گرفته است.

خسرو دانشجو، سخنگوي شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در دوره سوم، هم در همان جلسه با بيان اينکه بايد ديد منشأ اين مطالبات پيمانکاران از کجاست، گفت: در ابتداي سال براي اينکه چه ميزان بودجه نقد و غيرنقد به پروژه ها تخصیص داده شده است يابد، چانه زني مي کنيم ولي اکنون بدهي هايي اضافه شده است و معلوم نيست چه ميزان بدهي نيز وجود دارد که هنوز احصا نشده هست. اين عضو اصولگراي شوراي سوم که مسئول کميته نظارتي شورا هم بود در آن وقت (سال ٨٩) اعلام مي کند که «گزارش هاي نظارتي مناطق نشان مي دهد بسياري از پيمانکاران فعاليت خود را به دليل مطالبه قبلي متوقف کردند» و در ادامه راجع به بررسي طرحي براي پرداختمطالبات رايزني مي کند.

پایتخت کشور عزیزمان ایران و طلبکارانش

اين بیانات رسول خادم و خسرو دانشجو در سال ٨٩ به مدل هاي مختلفي در سال هاي بعدي و شوراي چهارم تکرار شد و به اين معني بدهي هايي که خادم در آن وقت اعلام و راجع به معوق ماندن آنها هشدار مي داد، روي هم تلنبار شدند و امروز پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران با انبوهي از بدهي ها مواجه است که سروته آن مشخص نيست در حالي که قرار است يک شهردار بعد از ١٢ سال برود و شهردار ديگري اين وضعيت را تحويل بگيرد.

روند معيوب غيرنقد به جاي نقد

در حداقل يک سال اخير که سال پاياني دوره ١٢ساله محمدباقر قاليباف در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران بود، بارها اعضاي شوراي شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران درخواس

نمي توان راجع به بسياري از روندهاي اشتباهي که دهه هاست در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران و ساير شهرداري هاي کشور باب شده، سيستم فعلي يا بعدي را مقصر دانست؛ در دوره اي بنايي اشتباه گذاشته مي شود و تا زماني نامعلوم ضمن معيوب کردن سيستم، ادامه پيدا مي کند. سيستم غيرنقدي که در سال هاي گذشته در شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود داشته و هنوز هم وجود دارد، يکي از همين روندهاي اشتباه بود که شهرداري را از درون دچار چالش و عدم ثبت و در نهايت عدم شفافيت کرده هست. اموال و دارايي ها و بدهي ها و طلب هايي که در هر قسمت کوچک يا بخشي بزرگ در شهرداري معاملاتي دارند، ممکن است در ازاي پرداخت ها و معاملات و هر مبادله ديگري اموال غيرنقد ازجمله ملک را ردوبدل کنند. در اين ميان معامله، طرف معامله و مبلغ آن هر چقدر بزرگ تر و حساس تر باشد، عدم ثبت و ارزش گذاري هاي اين اموال مهم تر مي شود. روندي که شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران به ويژه در سال هاي اخير براي فرار از بدهي هاي سنگين مالي خود گذراند، همين روند بود؛ فروش اموال و دارايي هاي کوچک و بزرگ شهر. راجع به طلبکاران بزرگ اموال بزرگي مانند شهروند و شهر آفتاب را فروخت و راجع به پيمانکاران و طلبکاران کوچک تر املاکي که گويا دوسالي است فهرستشان رسمي شده است و در بودجه مي آيد.

ناصر اماني، معاون برنامه ريزي شهردار تهران، راجع به آخرين بدهي هاي اين مجموعه در پايان دوره مديريت شهري، به «شرق» گفت: خرداد سال گذشته اعلام کرديم رقم بدهي به پيمانکاران هشت هزارو ٥٠٠ ميليارد تومان است که تاکنون حدود ٥٠ درصد آن پرداخت يا اصلاح شده است هست. او با بيان اينکه بعد از بررسي اسناد و سوابق مشخص مي شود که اين مطالبات يا پرداخت شده است يا درگير پرسشها حقوقي هستند، افزود: حدود سه هزارو ٥٠٠ ميليارد تومان از اين بدهي ها تاکنون باقي مانده که با همان روند قبلي در حال پرداخت هست. رقم هاي بدهي ها هم از يک ميليون تا چند ميليارد است که رقم هاي کمتر از صد ميليون و کمتر نقدي، صد تا ٣٠٠ ميليون را ٣٠ درصد نقد و مابقي غيرنقد و بالاي ٥٠٠ ميليون را هم عمدتا غيرنقد پرداخت کرده ايم. او تصريح کرد بدهي هاي غيرنقد مشمول بر معاوضه ملک يا تراکم مجاز طبق طرح تفصيلي مي شود.

پایتخت کشور عزیزمان ایران و طلبکارانش

اماني در پاسخ به اين سؤال که در پايان دوره مديريت شهري اين نگراني وجود دارد که پرداخت اين بدهي ها متوقف يا با تأخير بيشتري مواجه شود، گفت: هيچ مشکلي وجود ندارد و همان طورکه بدهي هاي دوره قبل از آقاي قاليباف را پرداخت کرديم، بدهي هاي اين دوره هم پرداخت مي شود. هر دو طرف، قرارداد و تعهداتي دوطرفه دارند و مديران بعدي موظف به پرداخت هستند و همه را در سيستم هاي شهرداري می توان پرداخت کرد.مجتبي شاکري، عضو شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هم يادآور شد براي برطرف نگراني راجع به پرداخت بدهي پيمانکاران بعد از اتمام اين دوره مديريت شهري، پيش بيني هاي مورد نیاز در بودجه سال ٩٦ شده است هست. او گفت: براي برطرف مسئله در سال هاي بعدي اين اجازه را به شهرداري داديم که تا سقف شش هزار ميليارد تومان از منابع مختلفي که پيش بيني شده، تأمين و پرداخت کند.

شاکري با اشاره به نامشخص بودن رقم دقيق بدهي هاي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران به پيمانکاران و طلبکاران شهرداري تهران، گفت: شورا پنج هزار ميليارد تومان را در تبصره و در مجموع شش هزار ميليارد اجازه تأمين اين بدهي ها را داده است تا اگر ارقام اعلام شده است بيشتر بود، مشکلي ايجاد نشود. براي اين کار هم معاونت مالي و اقتصادي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران دستورالعملي را تهيه و صادر کرده که اولويت بندي دارد. شاکري در پاسخ به اين سؤال که آيا راجع به پرداخت مسکن و موارد ديگر به جاي بدهي به پيمانکاران و طلبکاران، نظارتي وجود دارد؟ گفت: صرفا بايد ملک به طور غيرنقد داده شود که فهرست املاک قابل فروش را از دو سال قبل در بودجه آورده اند. اين روند را قبلا نداشتيم؛ ولی از دو سال قبل فهرست را ارائه مي دهند و به جز اين املاک، املاک ديگري را نمي توانند معاوضه کنند.

شهرداري بزرگ ترين بدهکار بانکي

در کنار اين بدهي ها، شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران از سال ها قبل به عنوان يکي از بزرگ ترين بدهکاران بانکي معرفي مي شود، بدهکاري که اگرچه درآمد زيادي دارد؛ ولی هيچ گاه از فهرست بدهکاران بيرون نمي آيد. ولي اله سيف، رئيس کل بانک مرکزي، چندي قبل در گزارشي اعلام کرد «شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران بدهي پنج تا شش هزار ميلياردي به بانک ها دارد». البته اگر بانک شهر که بانک اختصاصي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران است و شهرداري براي دادن طلب آن اموال بزرگ مقياسش را مي فروشد، از فهرست طلبکاران بانکي جدا کنيم.

ناصر اماني، معاون شهردار تهران، علی رغم بیانات شهردار پایتخت کشور عزیزمان ایران در مناظره هاي انتخابات اخير و البته علی رغم آنچه رئيس کل بانک مرکزي اعلام مي کند، راجع به تعامل با دولت و بانک ها نظر ديگري دارد. او به «شرق» گفت: براي روند پرداخت بدهي هاي دولتي ارتباط خوبي برقرار هست. در تعامل بين دولت و شهرداري در سال هاي گذشته، املاک و زمين هاي زيادي ردوبدل شده است و تسهيلاتي گرفته و بازپرداخت شده است است.

عمده بدهي ما به بانک ها در حال پرداخت هستند که يا در سررسيد خود می پردازیم يا تمديد مي کنيم که با سود قانوني پرداخت مي شود. راجع به تعاملات شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران با بانک ها همين يک مورد را مي توان مثال زد که در جريان اجراي خط ٦ و ٧ مترو پایتخت کشور عزیزمان ایران قرار بود بانک دي اسپانسر مالي اين پروژه باشد؛ ولی بعد از مدتي به دليل همين پرسشها مالي انصراف داد. شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران هم که مجبور به ادامه پروژه بود، با تأخير، بانک شهر را به عنوان حامي مالي اين پروژه اعلام و گزینش کرد.

شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در سال هاي اخير شهري گران و پرهزينه بود، شهري که ظاهرش، آن هم فقط در برخي نقاط زيبا، فريبنده و تحسين برانگيز بود و بخش هاي ديگرش مغفول و خسارت ديده و از دست رفته. در اين ميان اعتباراتي که از جيب مردم براي شهر خرج شد، مديريت درستي نداشت و علاوه بر هدرروي، بدهي هاي بسياري به جا گذاشت که حالا بعد از ١٢ سال که يک مديريت تحميلي طي شده، اين سؤال همچنان برقرار است که تهران، اين شهر ورشکسته را شهردار بعدي چطور قرار است مديريت کند و طلبکاران متفاوت حقيقي و حقوقي شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران از چه کسي و چطور طلب هايشان را بگيرند؟

اخبار اجتماعی – شرق

واژه های کلیدی: ایران | شهرداري | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs